Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια “Mηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου”

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια “Mηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου”, με CPV: 16700000-2 & 16310000-1, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 12/2017 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (80.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία αναλογεί σε 81.840,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (66.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., Ελκυστήρας 100 ΗΡ), & 18.160,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (14.645,16 €, χωρίς Φ.Π.Α., Καταστροφέας κλαδοκόπου), αντίστοιχα.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. Τα υπό προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 12/2017 μελέτη, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 21-04-2017 ΗΜΕΡΑ Παρασκευή και ΩΡΑ 15:00, μέχρι την 15-05-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Αναρτήθηκε στις 19 Απρίλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα