Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πετσαλίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου (πρώην σχολικός κλήρος) : 1. ATAK: 01072795804 - Αγροτεμάχιο –Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Κεφαλάρης» Τ.Κ. Πετσαλίου, Ε: 15.450 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [973,32 €}

Αναρτήθηκε στις 21 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια σκυροδέματος για τον Δήμο Ζίτσας

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ».Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%, Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.129,03 €, ίσο προς 2% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. για το ...

Αναρτήθηκε στις 20 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
(Επαναληπτική) Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Καλοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Καλοχωρίου, που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αναρτήθηκε στις 14 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας»Προϋπολογισμού 73.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24.%).

Αναρτήθηκε στις 13 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ:«Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Ζωοδόχου »

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει τη με συνοπτική δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Ζωοδόχου », με προϋπολογισμό 23.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια οικοδομικών υλικών και τσιμεντοσωλήνων για τον Δήμο Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016., για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ».Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%,Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.178,00 €, ίσο προς 2% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. γ...

Αναρτήθηκε στις 08 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια αδρανών υλικών

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ».Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%.Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 806,44 €, ίσο προς 2% του προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας.

Αναρτήθηκε στις 08 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣTHN Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες επισκευής της περίφραξης και των διαδρόμων στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Γραμμένου καθώς και κατασκευή αποχετευτικού αγωγού μπροστά  στην κεντρική πλατεία.  Συγκεκριμένα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:  Κατασκευή διαδρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 στο νεκροταφείο. Ανακατασκευή μέρους της περίφραξης από αργολιθοδομή και γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με σιδερένιους πασσάλους. Εκσκαφή μπροστά  στην κεντρική πλατεία και τοποθέτηση σωλήνα PVC-U, SDR 41, DN 200 mm. Τοποθέτηση φρεατίων υδρ...

Αναρτήθηκε στις 08 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια "τροφίμων για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά Πρόσωπά του"

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια “τροφίμων για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά Πρόσωπά του”, με CPV: 15000000-8, 15411000-2, 15810000-9, 03221000-6, 03222000-3, 15100000-9, 15210000-3, 15500000-3 & 15511000-3, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 146.155,74 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13% & 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, καθώς και έκπτωση επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στ...

Αναρτήθηκε στις 06 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: «Εσωτερική οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Βρυσούλας»

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Εσωτερική οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Βρυσούλας», με προϋπολογισμό 30.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 06 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

4,8° Υγρασία: 53% Άνεμος: 1 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα