Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας, έχοντας υπόψη:

  α)Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010.

  β)Τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 78/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 155/2012 Απόφαση του ιδίου οργάνου.

  γ)Το γεγονός ότι δε υφίσταται φορέας μεταναστών, η έδρα του οποίου ή παραρτήματός του να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζίτσας και ο οποίος θα υποδείκνυε τους εκπροσώπους του στο εν λόγω Συμβούλιο.

  δ)Την υπ’ αριθ. 222/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μεταναστών του Δήμου στο ανωτέρω Συμβούλιο.

  Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

  Την Κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στον Δήμο Ζίτσας και διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα νομιμοποίησης και άδεια παραμονής στη χώρα, να προσέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 19-02-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00 για την εκλογή εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου.

  Υποψηφιότητες, από τους αλλοδαπούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την εκλογή, μπορούν να υποβληθούν στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας, επί της Λεωφ. Ελευθερίας και Ευκλείδου στην Ελεούσα (αρμόδιος υπάλληλος κ. Δρόσος Ιωάννης) μέχρι και την Δευτέρα 6-2-2017.  

  Τα ονόματα των υποψηφίων θα είναι γραμμένα με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας).

  Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων, οι εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν και οι εκπρόσωποι της κοινότητας των μεταναστών θα επιλεγούν από το δημοτικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

                                                                     

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναρτήθηκε στις 01 Φεβρουάριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα