Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες ΤΔ Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την:

 

  • Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος  για τις ανάγκες ΤΔ Δήμου Ζίτσας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.953,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων: 30.6662.008
    • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 209/23-06-2017, με ΑΔΑ: Ω261ΩΡΓ-ΔΗ8

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ  370/23-06-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 370/23-06-2017.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

 

Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή, εκ’ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές, θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των υλικών-υπηρεσιών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 15/07/2017, για τα κάτωθι

Αναρτήθηκε στις 04 Ιούλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα