Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 09-05-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 09 Μαϊου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
  2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
  3. 3.    Ορισμός Νομίμων εκπροσώπων –διαχειριστών κληροδοτημάτων με διαδικασία υπογραφής σε Τραπεζικά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς
  4. 4.    Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας.
  5. 5.    Έγκριση Πρακτικού Ι  της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Ειδών  υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων»
  6. 6.    Εγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια Τροφίμων για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του πρόσωπα και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  7. 7.    Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  του έργου: Εργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Πασσαρώνος
  8. 8.    Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  του έργου:Εσωτερική Οδοποιϊα Τ.Κ. Ζωοδόχου
  9. 9.    Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας Καταγραφή του Υφιστάμενου Δικτύου Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δ.Ζίτσας.
Αναρτήθηκε στις 05 Μάιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα