Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 16-05- 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτριπής σας  προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Μαϊου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
 2. 2.    Εγκριση ή μη Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Εσωτερική Οδοποιϊα και Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τ.Κ. Βρυσούλας του Δ.Ζίτσας
 3. 3.    Εγκριση ή μη Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Επισκευή περίφραξης και διαδρόμων Κοιμητηρίου και διευθέτηση όμβριων υδάτων έμπροσθεν κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Γραμμένου  του Δ.Ζίτσας
 4. 4.    Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για το έργο : Κατασκευή Πλακοσκεπούς Οχετού  στη θέση ¨ΒΑΡΚΟ¨ της Τ.Κ. Βαγενητίου του Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 15.500,00€ με ΦΠΑ –Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού-Διάθεση πίστωσης (Κ.Α. 30.7312.706)
 5. 5.    Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για το έργο : Διαμόρφωση Κ.Χ. των Τ.Κ. Νεοχωρίου,Ζίτσας,Μεταμόρφωσης ,Γρανίτσας και Επισκευή Δεξαμενών Υδρευσης στις Τ.Κ. Αναργύρων και Δελβινακόπουλου του Δ.Ζίτσας προϋπολογισμού δαπάνης 28.000,00€ με ΦΠΑ –Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού-Διάθεση πίστωσης (Κ.Α. 30.7336.712)
 6. 6.    Εγκριση ή μη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας.
 7. 7.    Απευθείας ανάθεση Προμήθειας  ειδών υγιεινής-καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ζίτσας,ως κατεπείγοντος ,λόγω του ότι ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε απέβη  άγονος.
 8. 8.    Εγκριση ή μη Πρακτικού ΙΙΙ Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων που αφορούν την Προμήθεια:
 • ΠΑΚΕΤΟ Α (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη προϋπολ.324.508,00€ και
 • ΠΑΚΕΤΟ Β (καύσιμα θέρμανσης προϋπολ.455.729,76€)
 1. 9.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων –προδικαστικών προσφυγών  του Δήμου ,που αφορά την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ELDON’S HELLAS Βιομηχανική και Κατασκευαστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κατά της αποφ.135/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,που αφορά το Πακέτο Γ΄(προμήθεια λιπαντικών )                                                               
Αναρτήθηκε στις 12 Μάιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα