Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προκήρυξη για ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων δίμηνης διάρκειας στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Το ΝΠΔΔ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ. 794/20-11-2013 ανακοίνωσης πρόσληψης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας.

Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή xls
Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή xls
Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή xls

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2013-11-28

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών), συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας (Δ/νση: Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, τηλ: 26533-60000/26510-61308) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ. Χαντζοπούλου Δήμητρα  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 – 14:00.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (από   22/11/2013 –  28/11/2013).

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. 1.     Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. 2.     Υπεύθυνη δήλωση:

α) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

β)Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 

  1. 3.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών) ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) προκειμένου να αποδειχτεί το κριτήριο των ανήλικων τέκνων και το κριτήριο της πολυτεκνίας. Για ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας βλ. Παράρτημα ΑΣΕΠ με σήμανση 27-9-2013 σελ. 19-22 το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ) àΠαράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 27/09/2013.
  2. 4.     Για την απόδειξη του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας βλ. Παράρτημα ΑΣΕΠ με σήμανση 27-9-2013 σελ 22-26 το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ) àΠαράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 27/09/2013.
  3. 5.     Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  4. 6.     Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ. (Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας) .
  5. 7.     Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (όχι παλαιότερη των δύο μηνών) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο / η υποψήφιος/ α είναι μόνιμος / η κάτοικος του δήμου αυτού (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας). Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δε γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.  
  6. 8.  Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ)  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.


Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Αναρτήθηκε στις 21 Νοέμβριος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα