Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών" από το Κ.Ε.Κ. Ευρωκατάρτιση

Προθεσμία Υποβολής
2013-05-21

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) Επιδοτούμενη Κατάρτιση 80 ωρών στο Κ.Ε.Κ. και β) Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση πέντε (5) μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η επιδότηση καλύπτει: α) μισθό ασκούμενου, β) ασφαλιστικές εισφορές για το ΙΚΑ (χωρίς κόστος για την επιχείρηση) και γ) εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ (χωρίς κόστος για την επιχείρηση).

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Α. Για απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ:

1.Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου
2.Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτίσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ Τεχνολογικού Ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ)
3.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Κάρτας Ανεργίας
4.Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
5.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τυχόν πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
6.Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011)
7.Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης, όπου είστε πρώτος δικαιούχος

  Επιπρόσθετα, όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματική Επιμελητήρια/ Ενώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 2.1 Α, καταθέτουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

8.Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο/ Ένωσης όπου ανήκουν.

Β. Για αποφοίτους υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτ/βάθμιας Εκπαίδευσης:

1.Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου
2.Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Κάρτας Ανεργίας
3.Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011)
4.Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης, όπου είστε πρώτος δικαιούχος

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.eurokatartisi.gr

 

Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Αναρτήθηκε στις 10 Απρίλιος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα