Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού προμήθειας τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου και Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας

Αρ. Απόφασης
286/2015

Η Οικονομική Επιτροπή:

1. Αποδέχεται το από 03-11-2015 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που μας προσκόμισε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών που αφορά την δημοπρασία για την «Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου και Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 5.000,00€ με ΦΠΑ,η οποία διενεργήθηκε στις 03-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω πρακτικού και τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου και Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας»ως άγονο.

3. Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 08-12-2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) με τους ίδιους όρους ,όπως καθορίστηκαν με την αριθ. 186/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την ίδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα