Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Επιτροπή Διαβούλευσης (09-10-18)

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε Δημόσια Συνεδρίαση πουθα γίνει στο Παλαιό Δημαρχείο 2ίτσας, Λασκαρίνας 3" Ελεούσα, στις 9 Οκτωβρίσυ2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμΦωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ζίτσας, έτους 2019 (σύμΦωναμε το άρθρο 76 παρ. 2" του Ν. 3852/2010)2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου2ίτσας, οικονομικού έτους 2019 (σύμΦωνα με το άρθρο...

Αναρτήθηκε στις 28 Σεπτέμβριος 2018 Περισσότερα »
Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2017 Περισσότερα »
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017 Αρ. Απόφασης
215/2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 246/2017 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της κας Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ 10222/11-7-2017 έγγραφό της και την πρότασή της για αναμόρφωση των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού 2017, επανελέγχοντας...

Αναρτήθηκε στις 10 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «αγροτεμάχιο-σχολικός κλήρος» εμβαδού 8.750 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη [Δ.Ε. Πασσαρώνος], για επαγγελματική χρήση, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 341,00 € (τριακόσια σαράντα ένα ευρώ) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

Αναρτήθηκε στις 08 Ιούνιος 2016 Περισσότερα »
Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Ε. Μολοσσών (Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου και Τ.Κ. Ραδοβιζίου)- Διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,22€ Αρ. Απόφασης
310/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ με ένα στύλο και ένα απλό φωτιστικό σώμα στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου ΔΕ Μολοσσών και την δαπάνη με έναστύλο και δύο απλά φωτιστικά σώματα για την Τ.Κ. Ραδοβιζίου ,συνοικισμός ΔιχουνίουΔΕ Μολοσσών.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,22€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.020 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 [ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-870-], για την δαπάνη επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου και Τ.Κ. Ραδοβιζίου [Δ.Ε. Πασσαρώνος].

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση δαπάνης μετατόπισης επίτονα στην Δ.Κ. Ελεούσας ΔΕ Πασσαρώνος - Διάθεση πίστωσης ποσού 2.941,03 € Αρ. Απόφασης
308/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη μετατόπισης δύο επιτόνων στην Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας και συγκεκριμένα, στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου και περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας προκύπτουν δύο επίτονες οι οποίοι εμποδίζουν την κατασκευή του πεζοδρομίου που θα κατασκευαστεί στην υπο διαμόρφωση πλατεία.Επειδή η ανωτέρω μετατόπιση αφορά περιοχή της πράξης εφαρμογής Δ.Κ. Ελεούσας 2006 η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ταμειακά υπόλοιπα της Πράξης εφαρμογής.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.941,03 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7325....

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
307/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έναρξη διαδικασίας κύρωσης υφιστάμενου δρόμου εντός ορίου οικισμού Άνω Λαψίστας Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
286/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου, για το δρόμο εντός των ορίων του οικισμού Άνω Λαψίστας που απεικονίζεται με τα στοιχεία Δ1-Δ2-Δ3-Δ4-Δ5-Δ6-Δ7-Δ8-Δ9-Δ10-Δ11-Δ12-Δ13-Δ14-Δ15-Δ16-Δ1 στο από το μήνα Ιούνιο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:500 που συντάχθηκε με ευθύνη του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Καλογήρου Ευαγγ. Δημητρίου.

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
305/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:  

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δ.Ζίτσας- Διάθεση πίστωσης ποσού 875,83 € Αρ. Απόφασης
304/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη μετατόπισης του δικτύου στην συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας και συγκεκριμένα ενός στύλου στηνσυμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας,επειδή μετά την εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας(διάνοιξη δρόμου στην επέκταση οικισμού) προκύπτει στύλος στην μέση του δρόμου.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 875,83 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.019 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για τη δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη συμβολή των οδών Μ.Αλεξ...

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

7,98° Υγρασία: 100% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα