Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού προμήθειας τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου και Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας Αρ. Απόφασης
286/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Αποδέχεται το από 03-11-2015 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που μας προσκόμισε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών που αφορά την δημοπρασία για την «Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου και Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 5.000,00€ με ΦΠΑ,η οποία διενεργήθηκε στις 03-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω πρακτ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας» - Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών Αρ. Απόφασης
285/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας», που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.2. Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.3. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας:ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1. Στέφου Νικολέττα - Πρόεδρος2. Στάθης Σταύρος- Μέλος3. Σλούτας Χρήστος- ΜέλοςΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1. Γκανιάτσα Μαριγούλα2. Μπαϊραμπά Μαρία3. Νούσιας Ιωάννης4. Κ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών – Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του» για το έτος 2016 Αρ. Απόφασης
284/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων-Λιπαντικών-Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού 528.597,00€ (με Φ.Π.Α.) για το έτος 2016, που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 2. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας:1.Στάθης Σταύρος , ως Πρόεδρο με αναπληρωτή την Πανταζή Ευανθία του2.Καραμούτσιου Αικατερίνη, ως Μέλος με αναπληρώτρια τηνΛύτη Μαρία Ελενα3....

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00€ Αρ. Απόφασης
283/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € με ΦΠΑ στον κ.Σιώζιο Κωνσταντίνο του Βασιλείου,Εμπειροτέχνη,εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ. Μητρώου -199- & ΑΦΜ 021554300 ΔΟΥ Ιωαννίνων ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 2% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
ΙΑπευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Προστασία οικισμού από το Ζαλογγοπόταμο της Τ.Κ. Βροσίνας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00€ Αρ. Απόφασης
282/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Προστασία οικισμού από τοΖαλογγοπόταμο της Τ.Κ. Βροσίνας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ στον κ.Κόντη Πέτρο του Αθανασίου,Εμπειροτέχνη,εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Ν.Α. Θεσπρωτίας με αριθ. Μητρώου -113- & ΑΦΜ 108950918 ΔΟΥ ΗγουμενίτσαςΟι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια Έρ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης κατά μήκος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Λιγοψάς»– Διάθεση πίστωσης ποσού 6.700,00€ Αρ. Απόφασης
281/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης κατά μήκος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Λιγοψάς» προϋπολογισμού δαπάνης6.700,00€ με ΦΠΑ στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη-Εργοδηγό ΕΔΕ-Ασπράγγελοι Ιωαννίνων -ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -410-,ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 15% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι εργασίε...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ΒΑΡΚΟ της Τ.Κ. Βαγενητίου» - Διάθεση πίστωσης ποσού 12.600,00€ Αρ. Απόφασης
280/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ΒΑΡΚΟ της Τ.Κ. Βαγενητίου», προϋπολογισμού 12.600,00€ με ΦΠΑ, στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη-Εργοδηγός ΕΔΕ-Ασπράγγελοι Ιωαννίνων ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων,εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με Αριθ.Μητρώου -410- ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 21% επί των τιμών του προϋπολ. της μελέτης του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη αριθ.19/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Μερική αντικατάσταση στέγης,του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βροσίνας του Δ.Ζίτσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 3.750,00€ Αρ. Απόφασης
279/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Μερική αντικατάσταση στέγης, του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βροσίνας του Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.750,00 € με ΦΠΑ στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη-Εργοδηγό ΕΔΕ- Ασπράγγελοι Ιωαννίνων -ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -410-, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 15% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες ο...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή φρεατίου, αντικατάσταση σωληνώσεων και εργασίες καθαρισμού υδάτινης πηγής στην Τ.Κ. Δεσποτικού»– Διάθεση πίστωσης ποσού 5.350,00€ Αρ. Απόφασης
278/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή φρεατίου, αντικατάσταση σωληνώσεων και εργασίες καθαρισμού υδάτινης πηγής στην Τ.Κ. Δεσποτικού» προϋπολογισμού δαπάνης 5.350,00 € με ΦΠΑ στον κ.Γκόντρα Αγγελου-Εργολάβου Δημοσίων Εργων-Μαυρογιάννη 17-Ιωάννινα -ΑΦΜ 121543557 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -584-,ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 12% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση επι της οδού Ναπ.Ζέρβα στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δ.Ζίτσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 5.350,00€ Αρ. Απόφασης
277/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση επι της οδού Ναπ.Ζέρβα στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης 5.350,00 € με ΦΠΑ στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη- Εργοδηγό ΕΔΕ-Ασπράγγελοι Ιωαννίνων -ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -410-,ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 10% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγρ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

18,99° Υγρασία: 88% Άνεμος: 0,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα