Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2016 Αρ. Απόφασης
292/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7261/22-02-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το τμήμα που αφορά το Δήμο το οποίο περιλαμβάνει τον πίνακα 5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων και το υποβάλλει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση στο 1ο Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που θα συζητηθεί η προσφυγή της κ.Ζυγούρη Ινώς κατά του Δ.Πασσαρώνος και κατά της αριθ.7328/2008 (09-07- 2008) προσβαλλόμενης Πράξης της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ιωαννίνων Αρ. Απόφασης
291/2015

Η Οικονομική Επιτροπή διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ζίτσας τον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Γοργόλη Βασίλειο του Μιχαήλ (28ης Οκτωβρίου 9 - Ιωάννινα),και του παρέχει την εξουσιοδότηση και την ειδική εντολή να εκπροσωπήσει τον δήμο μας ενώπιον του 1ο Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων που θα συζητηθεί η προσφυγή της κ.Ζυγούρη Ινώς κατά του Δ.Πασσαρώνος,καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο Δήμος Ζίτσας και κατά της αριθ.7328/2008(09-07-2008)προσβαλλόμενης Πράξης της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ιωαννίνων. ,καθολικός διάδοχος του οποίου εί...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης που αφορά την αγωγή ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,του κ.Γκαρανάτση Ζώη του Θεόφιλου,κατά Δ.Ζίτσας–Ψήφιση πίστωσης Αρ. Απόφασης
290/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον Δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Γοργόλη Βασίλειο του Μιχαήλ (28ης Οκτωβρίου 9 - Ιωάννινα),την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί ο Δήμος για την αγωγή του κ. Γκαρανάτση Ζώη του Θεόφιλου,κατοίκου Ιωαννίνων κατά του Δ.Ζίτσας που κοινοποιήθηκε στις 20-11-2015 στον Δήμο μας.Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής που προβλέπεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων ποσό των 203,00 € πλέον Φ.Π.Α.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 249,69€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6111.0...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εκθεση εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2015 Αρ. Απόφασης
289/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου 2015 του Δήμου Ζίτσας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή για λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
288/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εναρμόνιση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις υποδείξεις του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου- Δυτ.Μακεδονίας ,σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 187/2015 απόφασης της Οικον.Επιτροπής Δ.Ζίτσας Αρ. Απόφασης
287/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Δεν Εγκρίνει τα πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ενός Μηχανήματος Καταστροφέα Κλαδοκόπου»για τις ανάγκες του δήμου, και σύμφωνα και με τις διατυπωθείσες απόψεις που περιέχονται στην 187/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.2. Ακυρώνει στο σύνολό του τον ανωτέρω διαγωνισμό και θα αποφασίσει εκ νέου για την επαναπροκήρυξή του.Με την ανωτέρω απόφαση διαφωνούν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Πλιάκος Μιχαήλ και τα μέλη κ.Μαλισσόβας Παναγιώτης και κ.Γρίβας Περικλής προτείνοντας τ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού προμήθειας τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου και Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας Αρ. Απόφασης
286/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Αποδέχεται το από 03-11-2015 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που μας προσκόμισε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών που αφορά την δημοπρασία για την «Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου και Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 5.000,00€ με ΦΠΑ,η οποία διενεργήθηκε στις 03-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω πρακτ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας» - Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών Αρ. Απόφασης
285/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας», που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.2. Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.3. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας:ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1. Στέφου Νικολέττα - Πρόεδρος2. Στάθης Σταύρος- Μέλος3. Σλούτας Χρήστος- ΜέλοςΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ1. Γκανιάτσα Μαριγούλα2. Μπαϊραμπά Μαρία3. Νούσιας Ιωάννης4. Κ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών – Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του» για το έτος 2016 Αρ. Απόφασης
284/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων-Λιπαντικών-Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού 528.597,00€ (με Φ.Π.Α.) για το έτος 2016, που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 2. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας:1.Στάθης Σταύρος , ως Πρόεδρο με αναπληρωτή την Πανταζή Ευανθία του2.Καραμούτσιου Αικατερίνη, ως Μέλος με αναπληρώτρια τηνΛύτη Μαρία Ελενα3....

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00€ Αρ. Απόφασης
283/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 € με ΦΠΑ στον κ.Σιώζιο Κωνσταντίνο του Βασιλείου,Εμπειροτέχνη,εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ. Μητρώου -199- & ΑΦΜ 021554300 ΔΟΥ Ιωαννίνων ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 2% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

7,98° Υγρασία: 100% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα