Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με ένσταση της εταιρείας Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Απόφασης
272/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: 1. Την αποδοχή της από 21-11-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Γκούντα Βασιλείου, την οποία συνέταξε ύστερα από την αριθ.240/12-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.2. Κάνει δεκτή την ένσταση της εταιρείας Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της αρ.πρωτ.11777/2015 Πράξης διόρθωσης της Τελικής Επιμέτρησης του έργου: ¨Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου,Δ.Ε. Πασσαρώνος¨ του Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρακτικών άγονων διαγωνισμών εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων Δ.Ζίτσας Αρ. Απόφασης
270/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Εγκρίνει τα πρακτικά της 1η πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας στις 13 Nοεμβρίου 2015,ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8.00 π.μ. έως 12.00 μ.,στην οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και κηρύσσει αυτή άγονη2. Εγκρίνει τα πρακτικά της 2ηs επαναληπτικής πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας στις 23 Nοεμβρίου 2015,ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 π.μ. έως 12.00 μ.,(όπως προβλεπόταν στην αριθ. 18089/30-10-2015 διακήρυξη του Δημάρχου )και στην οποία δεν προσήλθε και πάλι κανείς ενδιαφερόμενος και κη...

Αναρτήθηκε στις 11 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2016 του δήμου Ζίτσας

Στην Ελεούσα σήμερα στις 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17548/19-10-2015 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αναρτήθηκε στις 10 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2015 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 Αρ. Απόφασης
305/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, η οποία έχει συνταχθεί και κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 221/2015 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.Επίσης εγκρίνει τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Οικονομική Επιτροπή, οι οποίες επίσης έχουν εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης, σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και μείωση των εσόδων και αντιστοίχως των δαπανών ...

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ρύθμιση βοσκής έτους 2015 και εφεξής Αρ. Απόφασης
276/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τις καταστάσεις βοσκής που καταρτίστηκαν ανά κοινότητα με βάση τις δηλώσεις των δημοτών κτηνοτρόφων, όπου αναφέρεται ο αριθμός των μεγάλων και μικρών ζώων που επιθυμούν να εισάγουν τους δημοτικούς βοσκήσιμους τόπους κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 και εφεξής, καθώς και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να προσλάβουν και τον αριθμό των ζώωντους.

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης- αγροτεμαχίου 10.379 τ.μ. στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ» Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας Αρ. Απόφασης
269/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας και κατακυρώνει τον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8.00 π.μ. έως 12.00μ., για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου 10.379 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας και συγκεκριμένα στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ», στην μοναδική πλειοδότρια κ. Ντίνου Βασιλική του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ.Κάτω Λαψίστας με [Α.Δ.Τ.:Λ-543835 & Α.Φ.Μ.:065353338 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων], η οποία προσέφερε μίσθωμα ποσού 653,88€ (εξακόσια πενήν...

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2016 Αρ. Απόφασης
268/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για τις υποχρεωτικές & λειτουργικές δαπάνες και Κατά Πλειοψηφία για τις υπόλοιπες δαπάνες, την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ζίτσας για το έτος 2016 και την υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφισή του όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου, όπως φαίνεται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο, και στο οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με τα νέα δ...

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Ζίτσας χρήσης 2014 και Απολογισμού χρήσης 2014 και υποβολή μαζί με την έκθεση Διαχειρίσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο Αρ. Απόφασης
267/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Προελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ζίτσας χρήσης 2014 Ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων, τον Λογ/σμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού και εισηγείται την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για την χρήση του 2014 έχουμε έλλειμμα (ζημία) που ανήλθε σε 607.296,17 ευρώ.2. Προελέγχει τον απολογισμό έτους 2014 του Δήμου Ζίτσας και εισηγείται την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει ως εξής :

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών άρδευσης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη & Τ.Κ. Πετσαλίου από 01-01-2016 Αρ. Απόφασης
266/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη άρδευσης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη & Τ.Κ. Πετσαλίου από 01-01-2016 να καθορισθούν ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών αποχέτευσης από 01-01-2016 Αρ. Απόφασης
265/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη αποχέτευσης από 01-01-2016 σε βάρος όσων συνδέσουν τις κατοικίες και τα καταστήματά τους με το δίκτυο αποχέτευσης να καθορισθούν ως εξής:1. Για την σύνδεση:α)Κατοικίας ή καταστήματος των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν έως 31/12/2001, συνολικό τέλος σύνδεσης 7,74 €/τ.μ., εκ των οποίων ποσό 3,33 €/τ.μ. θα αποδίδεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Ι και ποσό 4,41 €/τ.μ. στον Δήμο Ζίτσας.β)Κατοικίας ή καταστήματος των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την 1-1-2002 συνολικό τέλος σύν...

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

19,98° Υγρασία: 82% Άνεμος: 1,54 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα