Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για το ΤΑΠ

Σε απάντηση Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης, με
θέμα «Υπόμνημα κατοίκων της Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων», κατά λόγο αρμοδιότητας, και θεωρώντας από τα διαλαμβανόμενα σε αυτή, ότι οι αιτούντες δημότες Ζίτσας, προέβησαν σε τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο, προκειμένου να επωφεληθούν των απαλλαγών που προέβλεπε η μεταβατική ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του ν. 4611/2019,θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκοντας την ομαλή ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων, της
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των δήμων και του Υπουργείου Οικονομικών, στις συνήθεις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι δήμοι για την είσπραξη των εσόδων τους, προχώρησε στη μεταβατική ρύθμιση της παρ. 2 του αρ. 51 του ν. 4647/2019, παρέχοντας στους πολίτες μια έσχατη ευκαιρία συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2 του ν. 25/1975, παρ. 5, αρ. 24 του ν. 2130/1993). Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε αναγκαία, δεδομένης της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης, που θα υφίσταντο οι πολίτες σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις (αρ. 2, ν. 429/1976; παρ. 11 & 14, αρ. 10, ν. 1080/1980; παρ. 12 & 16, αρ. 24, ν. 2130/1993; αρ. 32, ν. 4304/2014).
Περαιτέρω, το Υπουργείο μας, σταθμίζοντας και την οικονομική βιωσιμότητα των δήμων,
συμπεριέλαβε σχετική νομοθετική ρύθμιση στο νόμο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που διαλαμβάνει τις περιπτώσεις πολιτών που είχαν προβεί σε οικειοθελή δήλωση, πριν τις 16.12.2019 (ημερομηνία ισχύος του ν. 4647/2019).
Συγκεκριμένα, η ψηφισθείσα διάταξη έχει ως εξής: «Στο άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204)
προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας».

Αναρτήθηκε στις 18 Μάρτιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα