Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

Νέο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της 1462/08-02-18 διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018, μόνο για τις ομάδες: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ, κατόπιν άγονου διαγωνισμού

 

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕIA ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (οικοδομικά υλικά- τσιμεντοσωλήνες, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα, αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, θερμό ασφαλτόμιγμα) προϋπολογισμού 193.394,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλες τις ομάδες,  στην πλατφόρμα όμως του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων) έχουν δημιουργηθεί 7 συστημικοί διαγωνισμοί (ένας για κάθε ομάδα ξεχωριστά). Συγκεκριμένα:

54292: οικοδομικά υλικά

54449: τσιμεντοσωλήνες

54450: πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα

54451: αδρανή υλικά

54452: σκυρόδεμα

54453: ψυχρό ασφαλτόμιγμα

54454: θερμό ασφαλτόμιγμα

Αναρτήθηκε στις 14 Φεβρουάριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα