Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Μελέτη μεταλλικού κτηρίου – κερκίδων κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ Ελεούσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, Διεύθυνση: Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, 45445, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 26533 60040, fax: 26510 62794, Διεύθυνση Διαδικτύου: zitsa@zitsa.gov.gr

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας

Σημείο επαφής: Τμήμα Έργων & Μελετών, Πληροφορίες κ. Τσιατούρα Αδαμαντία, Στάθης Σταύρος,

Τηλ. 26533 60040, fax: 26510 62794 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «Μελέτη μεταλλικού κτηρίου – κερκίδων κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ Ελεούσας » και ο τόπος της παροχής είναι η Δ.Κ Ελεούσα -Ιωάννινα.

 

ΙΙ.1.1 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Ο Δήμος Ζίτσας, στα πλαίσια γενικότερου προγράμματος, για την βελτίωση των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών της πόλης και γενικότερα του Δήμου, προτίθεται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση ανέγερσης του νέου Μεταλλικού Κτιρίου για τη στέγαση  του μοναδικού κλειστού γυμναστηρίου στην Ελεούσα.

Χωρικά, το παρών έργο που αφορά την ολοκλήρωση κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του γυμνασίου και λυκείου της Δ.Κ. Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας, βρίσκεται στο Ο.Τ. 107, στην επέκταση Ελεούσας και περικλείεται από τις οδούς: Λ. Δημοκρατίας, Ζ. Καπλάνης, Πετραλώνων, Περάτης και Ευκλείδη

Η νέα αρχιτεκτονική μελέτη, προβλέπει την προσθήκη των εξής τμημάτων:

α. την κάλυψη των επιμηκών πλευρών του γυμναστηρίου

β. την ανέγερση μεταλλικών κερκίδων, στην μία επιμήκη πλευρά του γυμναστηρίου, εμβαδού 150τ.μ. περίπου και

γ. την προσθήκη κατ’ επέκταση 150τ.μ. περίπου για την κατασκευή αποδυτηρίων και WC.

 Η σύμβαση θα περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική, τη Στατική και την Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του κτιρίου, συνολικής επιφανείας 996,00 m2,

 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

 Εκτιμώμενη Αξία: 33.932,24 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Ανά κατηγορία μελέτης

 • 4.404,64 € για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) - CPV 71200000
 • 2.179,80 € για μελέτη κατηγορίας -6  Αρχιτεκτονικά

               (με επιστήμονα εμπειρίας  έως 10 χρόνια) CPV 71200000

 • 9.455,35 € για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές Μελέτες) - CPV 71322000
 • 13.466,51 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ Μελέτες) - CPV 71321000

·         Απρόβλεπτες δαπάνες: 4.425,94 €.

 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

 Α. Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες

 ΙΙΙ.Α.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 679,

Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται στο  5% επί της αξίας της σύμβασης

 ΙΙΙ.Α.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Για τη χρηματοδότηση των μελετών υπάρχει ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.) 30-7412.807 με τίτλο " ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ " στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ζίτσας.

 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

 

 ΙΙΙ.Α.3. Σύμπραξη ή κοινοπραξία 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών  

Β. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 Οι Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 17 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

 Στον διαγωνισμό καλούνται:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών ως εξής:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Αρχιτεκτονική ( 06  )

Α’ και άνω

Στατική ( 08 )

Α’ και άνω

Ηλεκτρομηχανολογική ( 09 )

Α’ και άνω

 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 γ) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 

 Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της αναλυτικής Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και τεχνική επαγγελματική ικανότητα.

 ΤΜΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με Συνοπτική  διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και την σχετική στάθμισή τους.

 Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 26-06-2018 στην ιστοσελίδα  http://www. zitsa@zitsa.gov.gr
  1. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη  2  Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00πμ, Οι φάκελοι των προσφορών  κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής,  Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, 45445, Ιωάννινα
  2. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
  3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών: 4 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
  4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής την Πέμπτη  2  Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00 πμ Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, 45445, Ιωάννινα

 

ΤΜΗΜΑ V ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από παράνομη κατά την κρίση του πράξη, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης και των  λοιπών  εγγράφων  της  σύμβασης, ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Οι προθεσμίες άσκησης και εξέτασης των προβλεπόμενων δικαστικών μέσων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης.

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα