Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας, η οποία θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών του Δήμου, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει με ίδια μέσα τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του.

Ειδικότερα:

Θα βοηθήσει στη διατήρηση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας στις Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας χειριστών μηχανημάτων έργου.

Θα βοηθήσει και θα βελτιώσει τη δυνατότητα των Υπηρεσιών του Δήμου στη διαχείριση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών.

Τα μηχανήματα και ο συνοδευτικός εξοπλισμός που ζητούνται με τον παρόν διαγωνισμό είναι:

  1. 1.       Ανατρεπόμενο διαξονικό φορτηγό (Diesel, EURO),
  2. 2.       Υπερκατασκευή επούλωσης λάκκων και ρωγμών επί οδοστρώματος,
  3. 3.       Εξοπλισμός αποχιονισμού (Υπερκατασκευή Αλατοδιανομέα, Λεπίδα Αποχιονισμού).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα (34134200-7),

Μηχανήματα οδοστρωσίας (43412000-4),

Mηχανήματα διασκόρπισης αλατιού (34144420-8) &

Εκχιονιστήρες (43313100-1).

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/12/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

06/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα