Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και οργάνων Παιδικών Χαρών σε κ.χ. του Δήμου Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και οργάνων Παιδικών Χαρών σε κ.χ.  του Δήμου Ζίτσας, με CPV 37535200-9 & 34928400-2, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ομοειδή Τεχνική Μελέτη 33/04.07.2019 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια  ειδών ανέρχεται στο ποσό των 39.328,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.200,00 € &  ΦΠΑ : 7.728,00 €).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus. gov.gr.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά με καταληκτική  ημερομηνία την Παρασκευή,  16/08/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την Παρασκευή, 23/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με την εμπορία αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή στο  διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη :  www.promitheus. gov.gr).

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι ανέρχεται, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, στο ποσό των εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (644,00  €), για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus. gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Αντίγραφα της Διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Δ/νση: Λεωφ. Πασσαρώνας 1, Ελεούσα, αρμόδιος υπάλληλος: Ζώης Γαλατάς, τηλ. 26533-60051 Fax: 26510 62794 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο κι επίσης το τεύχος  της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ζίτσας στη διεύθυνση www.zitsa.gov.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναρτήθηκε στις 06 Αύγουστος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα