Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Περίληψη-Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για Κέντρο Κοινότητας

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, η μίσθωση μιας αίθουσας-γραφείου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζίτσας, στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς θα χαρακτηρίζεται ως εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου, ως απορριπτέα.

1. Η προς μίσθωση αίθουσα-γραφείο, πρέπει να βρίσκεται στην Κοινότητα Ελεούσας, πλησίον του παλαιού δημοτικού καταστήματος, όπου ήδη στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζίτσας στο Ο.Τ. Γ26.  

2. Να έχει εμβαδό κατά προτίμηση 50τ.μ. περίπου.

3. Αν δεν βρεθεί ακίνητο με το παραπάνω εμβαδό, θα γίνουν δεκτά περισσότερα του ενός ακίνητα μικρότερου εμβαδού. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τα ακίνητα αυτά κριθούν κατάλληλα, η επιλογή των ακινήτων που θα μισθωθούν, θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, προκειμένου να επιλεγούν αυτά με τα μικρότερα μισθώματα και μέχρι να επιτευχθεί ή να προσεγγιστεί η απαίτηση (στόχος) των 50τ.μ., διατηρώντας το δικαίωμα μικρής υπέρβασης του συγκεκριμένου στόχου, για αντικειμενικούς λόγους και εφόσον η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει το καταλληλότερο για τις ανάγκες του Δήμου. 

Σημείωση: αν προταθούν ακίνητα διαφορετικών διαστάσεων (δηλαδή «μικρά», που αθροιστικά πληρούν τον όρο του εμβαδού και μεγαλύτερα σύμφωνα με την διακήρυξη), θα επιλεχθούν αυτά που είναι συνεχόμενα και έχουν ενιαίο εμβαδόν 50τ.μ., εφόσον το μίσθωμά τους δεν υπερβαίνει το μίσθωμα των προσφερόμενων «μικρών» ακινήτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.   

4. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού,  ή να είναι ο επικαρπωτής του ακινήτου. Αν ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά κυριότητα, η προσφορά να γίνεται από τους επικαρπωτές, αρκεί να πληρούν αυτοί όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης.

5. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων ( υποθήκες, προσημειώσεις κατασχέσεις κ.λ.π.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης (20) προθεσμίας από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι έως 06/04/2020, ημέρα Δευτέρα, να καταθέσουν έγγραφη αίτηση-προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου στην Ελεούσα-Λεωφ. Πασσαρώνος 1, προς την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ./τος 270/1981, (σχετ. η 414/2019 Α.Δ.Σ.) μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 

1. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας με πλήρεις διευθύνσεις, του ιδιοκτήτη-εκμισθωτή-επικαρπωτή  ή των ιδιοκτητών-εκμισθωτών-επικαρπωτών και αριθμό φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ.

2. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας.

3. Πιστοποιητικά μεταγραφών των τίτλων ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.

4. Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεως και στοιχεία-έγγραφα απ’ όπου προκύπτει ότι το ακίνητο ή τα ακίνητα είναι ελεύθερο/α κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιονδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερο/α κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών από το Υποθηκοφυλακείο, για τους οποίους λόγους το ακίνητο δεν μπορεί να μισθωθεί.

5. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου (των)

6. Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη, που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

7. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Ζίτσας περί μη οφειλής, που να ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού (Ελεούσα, Λεωφ. Πασσαρώνος 1).

8.  Κάτοψη του ακινήτου (και αποτύπωση της πρόσβασης σε ΑΜΕΑ).

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.

11. Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης για το ακίνητο

12. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νομέα όπου θα δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς, ότι οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού αντιστοιχούν, αφορούν και εξυπηρετούν μόνο τον προσφερόμενο χώρο και ότι είναι νόμιμη η κατασκευή και η διαμόρφωση αυτού στη σημερινή του κατάσταση, με την αποδοχή του άμεσου αποκλεισμού του και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του δήμου σε περίπτωση διαπίστωσης πολεοδομικών παραβάσεων.

 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος πρέπει να καταθέσει:

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. , για την υπογραφή των πρακτικών .

 

            Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα,  Τηλέφωνο : 26533-60013,  FAX.: 26510-62794, email.: vpantazi@zitsa.gov.gr.

Αναρτήθηκε στις 18 Μάρτιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα