Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Συντήρηση Γηπέδων Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την “Συντήρηση Γηπέδων Δήμου Ζίτσας”, με CPV 77320000-9 (Συντήρηση αθλητικών γηπέδων), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ομοειδή Τεχνική Μελέτη 1/02.01.2020 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των συγκεκριμένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 75.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.887,10 € & ΦΠΑ : 14.612,90 €).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα, 29/06/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Αναρτήθηκε στις 12 Ιούνιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα