Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ». Εκτιμώμενης αξίας  37.251.72 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25/06/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 30/06/2020.

Για την παραλαβή του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δ. Ζίτσας, Λ. Πασσαρώνος 1 Ελεούσα Τ.Κ. 45445  Ιωάννινα  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 30/06/2020.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 07/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούνιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα