Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εργασίες ανακαίνισης-διαρρύθμισης για την ίδρυση βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Ελεούσας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας (ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας), προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (αρθρ 117 του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του N.4412/2016), επί των τιμών της αριθμ. 22/2020 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ- ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ», με προϋπολογισμό 24.500,00 (με Φ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 22/2020 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 19.758,06 € χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Δήμου Ζίτσας, Λεωφόρος Πασσαρώνος 45445, Ελεούσα, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Τσιατούρα Αδαμαντία & κ. Στάθης Σταύρος στα τηλέφωνα 26533 60039 & 26533 60040. Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή διεύθυνση του Δήμου Ζίτσας «www.zitsa.gov.gr».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτική Δημοπρασία, στις 05/08/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Πασσαρώνος 1, Τ.Κ. 45445, Ελεούσα)

Αναρτήθηκε στις 26 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα