Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ιδίως των άρθρων 116 και 117), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά (άρθρο 86 παρ.13 εδάφιο (β) του ν.4412/16) πως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ζίτσας» για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 39.680,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης από την υπηρεσία (χωρίς  Φ.Π.Α), ήτοι Εξακόσια Σαράντα ευρώ (640,00 €).Η παρεχόμενη προμήθεια  κατατάσσεσαι στον ακόλουθο κώδικα του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79415200-8.

Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ.

Για τη σχετική αναλυτική Διακήρυξη καθώς και για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών  του Δήμου, υπεύθυνη: Δερβένη Π. τηλ. 26533 60024 E-mail: vderveni@zitsa.gov.gr

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα