Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία: «Προμήθεια τοποθέτηση στεγάστρων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παρακάτω παροχή υπηρεσίας και προμήθεια:

«Προμήθεια τοποθέτηση στεγάστρων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ζίτσας» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 23.994,00€ - συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων: 64.7135.001

Η υποβολή των προσφορών διενεργείται είτε με κατάθεσή τους σε φυσικό φάκελο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ζίτσας, Λ. Πασσαρώνος 1, Τ.Κ. 45445, Ελεούσα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail: karamoutsiou@zitsa.gov.gr, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα περιέχει υποχρεωτικά συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής/αποδεικτικά μέσα της ανωτέρω πρόσκλησης, με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και την Οικονομική Προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα (με οποιαδήποτε προηγμένη ή εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή). Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν τα Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV.

Αναρτήθηκε στις 20 Οκτώβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα