Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022

Ο Δήμαρχος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 144.957,82€, χωρίς ΦΠΑ και 163.841,78συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%) και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I  που αφορά στα τμήματα Γ, Δ, Ε, & ΣΤ της αρ. πρωτ. 18378/08-12-2021 διακήρυξης.

Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια τροφίμων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες διατροφής: α) των φιλοξενούμενων νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών , ΚΑΠΗ, και λοιπών δομών του Δήμου Ζίτσας, β) των δράσεων και των εκδηλώσεων των δομών και υπηρεσιών του Δήμου, Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε επτά (7) Τμήματα ειδών αλλά η επαναληπτική διακήρυξη αφορά αποκλειστικά στα τμήματα Γ, Δ, Ε, & ΣΤ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά  τμήμα, που θα δοθεί ως εξής:

  • με ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:
  • Κρεοπωλείου
  • Κατεψυγμένων ειδών Ιχθυοπωλείου
  • Ελαιόλαδο
  • Κατεψυγμένων λαχανικών
  •      με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών ενός τμήματος/ομάδας για τα υπόλοιπα είδη:
  • Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστείου
  • Γαλακτοκομικά είδη


Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

08/12/2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:

08/12/2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:

18/12/2021 και ώρα 16:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

23/12/2021 και ώρα 10:00π.μ.

Αναρτήθηκε στις 08 Δεκέμβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα