Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρασία εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης (500) τετρ. μέτρων για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης πεντακοσίων (500) τετρ. μέτρων στη θέση «ΟΞΙΑ» Τ.Κ. Καλοχωρίου [Δ.Ε. Μολοσσών], για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 3.000,00 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) ετησίως και για χρονικό διάστημα δώδεκα [12] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη - Ελεούσα), στις  - 29 - του μήνα Φλεβάρη του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Εγγύηση συμμετοχής του, είτε ο ίδιος, είτε άλλος ενεργών για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το 1/10 του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς [γραμμάτιο σύστασης παρακαταθηκών του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.& Δ. για παρακατάθεση σ’ αυτό], ποσού 300,00 € (τριακοσίων ευρώ) [3.000,00 € Χ10%=300,00 €] .
  • Αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με το μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να καταθέσουν:

  • Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Δ.Α.Τ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο του Δήμου μας, [αρμόδια υπάλληλος  Κα Κέγκου Φρειδ.], των οποίων μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναρτήθηκε στις 10 Φεβρουάριος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα