Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις

Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γαβρισιών

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γαβρισιών» με προϋπολογισμό 45.000,00 (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτική Δημοπρασία, στις 21 / 08 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Πασσαρώνος 1, Τ.Κ. 45445, Ελεούσα) σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». Το κριτήριο ανάθεση...

Αναρτήθηκε στις 27 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Δημοπρασία για χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών τροχοφόρων οχημάτων του Δήμου στην Δ.Κ. Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει δημοπρασία μ ε ι ο δ ο τ ι κ ή, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου από το Δήμο μας, για χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών τροχοφόρων οχημάτων του Δήμου στην Δ.Κ. Ελεούσας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ.186/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. (Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 14-08-18). Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώ...

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Γεωλογική μελέτη για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Ευρυμενών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016   ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, Διεύθυνση: Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, 45445, Ιωάννινα Τηλέφωνο: 26533 60040, fax: 26510 62794, Διεύθυνση Διαδικτύου: zitsa@zitsa.gov.gr Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας Σημείο επαφής: Τμήμα Έργων & Μελετών, Πληροφορίες κ. Γούνη Χαρίκλεια, Στάθης Σταύρος, Τηλ. 26533 60040, fax: 26510 62794    ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ...

Αναρτήθηκε στις 19 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Μελέτη μεταλλικού κτηρίου – κερκίδων κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ Ελεούσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016   ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, Διεύθυνση: Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, 45445, Ιωάννινα Τηλέφωνο: 26533 60040, fax: 26510 62794, Διεύθυνση Διαδικτύου: zitsa@zitsa.gov.gr Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας Σημείο επαφής: Τμήμα Έργων & Μελετών, Πληροφορίες κ. Τσιατούρα Αδαμαντία, Στάθης Σταύρος, Τηλ. 26533 60040, fax: 26510 62794    ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜ...

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Αλλαγή ημερομηνίας για τον Διαγωνισμό : Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ο Δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείου - Εντύπων και Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων», με προϋπολογισμό 41.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), που ήταν προγραμματισμένη για τις 09.07.2018 και αναβλήθηκε, λόγω έλλειψης απαρτίας της επιτροπής του διαγωνισμού, με απουσία 1 τακτικού και 3 αναπληρωματικών μελών (λόγω σοβαρών οικογενειακών και προσωπικών προβλημάτων), θα διεξαχθεί στις 20.07.2018, ημέρα Παρασκευή καιώρα 11:00...

Αναρτήθηκε στις 16 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Συνοπτική Δημόσια Σύμβαση, κάτω των ορίων, με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, γ ια τ η ν « Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας», και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 48.199,97 € Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανά...

Αναρτήθηκε στις 16 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Θερμό ασφαλτόμιγμα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της 1462/08-02-18 διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018, μόνο για την ομάδα: Θερμό Ασφαλτόμιγμα, κατόπιν άγονου διαγωνισμού

Αναρτήθηκε στις 11 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ»

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 306.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 11 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Μελέτη μεταλλικού κτηρίου – κερκίδων κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας, στα πλαίσια γενικότερου προγράμματος, για την βελτίωση των αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών της πόλης και γενικότερα του Δήμου, προτίθεται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση ανέγερσης του νέου Μεταλλικού Κτιρίου για τη στέγαση  του μοναδικού κλειστού γυμναστηρίου στην Ελεούσα. Χωρικά, το παρών έργο που αφορά την ολοκλήρωση κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του γυμνασίου και λυκείου της Δ.Κ. Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας, βρίσκεται στο Ο.Τ. 107, στην επέκταση Ελεούσας και περικλείεται από τις οδούς: Λ. Δημοκρ...

Αναρτήθηκε στις 27 Ιούνιος 2018 Περισσότερα »
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 153.668,95 € Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/ και  σύμφωνα ...

Αναρτήθηκε στις 26 Ιούνιος 2018 Περισσότερα »
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 74]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 75]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 76]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 77]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 79]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 80]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 82]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 83]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 84]

Ο καιρός στην περιοχή

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/cake/libs/view/helpers/html.php, line 608]
° Υγρασία: Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα