Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20-09-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 20-09-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

           ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

  

  1.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 για την υλοποίηση του υποέργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Λύγγου» και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων

  2.-Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξηςSocial Agribusiness and Farmworkers Cooperatives” με ακρωνύμιο "AGRIFARM"  και κωδικό MIS 5003657 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» και σύσταση ομάδας έργου

  3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

  4.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 279/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την εξέταση αιτήματος για λύση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γκριμπόβου και λήψη απόφασης για εκ νέου δημοπράτησή του.

  5.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 223/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την εξέταση αιτήσεως για ανταλλαγή τμήματος ακινήτου, με κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Άνω Λαψίστας.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  6.-Έγκριση μελέτης: «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων στις Τ.Κ. Ζίτσας, Λιγοψάς, Βασιλόπουλου, Ροδοτοπίου, Πρωτόπαπας και Πολυλόφου» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

  7.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου: «Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Πασσαρώνος», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ντάφλη Γεωργίου.

  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  8.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.  

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα. Μπαλάφα Αικατερίνη

  9.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) : «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9.600 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. Ασήμω Δελλή».

  • Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Λιάκος Παναγιώτης.

  10.-Εκλογή εκπροσώπων δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Αναρτήθηκε στις 16 Σεπτέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα