Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 19-12-2019 ημέρα Πέμπτη

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 19-12-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ.

για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  1.-Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

  2.-Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου», με Κωδικό ΟΠΣ 5030888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

  3.-Αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Διευθέτηση Ομβρίων Δ.Κ. Ελεούσας» με κωδικό ΟΠΣ 5032756 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

  4.-Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.

  5.-Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Επενδύσεις στη Διαχείριση Λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων»

  6.-Κάλυψη μη επιλέξιμης δαπάνης που αφορά στις συνδέσεις Ιδιωτικών Παροχών Αποχέτευσης της πράξης: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης»

  7.-Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», στην Πρόσκληση με τίτλο: «Επενδύσεις στη Διαχείριση Λυμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», με Θεματικό Στόχο 6: «Διαφύλαξη και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων»

   8.-Κάλυψη μη επιλέξιμης δαπάνης που αφορά στις συνδέσεις Ιδιωτικών Παροχών Αποχέτευσης της πράξης: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη»

  •   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

   9.-Λήψη απόφασης για τον εξορθολογισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. 

 10.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου. 

 11.-Αποδοχή πίστωσης η οποία προέρχεται από συμπληρωματική κατανομή  του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου-κάλυψη δαπανών θέρμανσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και κατανομή στις σχολικές επιτροπές του Δήμου.

 12.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

 13.-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 385/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

 14.-Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες καθ’ υπέρβαση και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, για προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας

 15.-Τροποποίηση –επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας.

  16.-Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.  

  17.-Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981.

  18.-Ορισμός μελών διαχειριστικής επιτροπής του κληροδοτήματος «Δημητρίου Παπαπέτρου».

  19.-Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς.

 20.-Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση  τμήματος του υπ’ αρ. 80 τεμαχίου διανομής “Ζέλοβα” Βουνοπλαγιάς στη θέση «Γομάρες», χαρακτηρισμένο ως δρόμος -Διάνοιξη κυρωμένου δρόμου και χορήγηση εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για την σύνταξη του ανωτέρω πρωτοκόλλου.

 21.-Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση  δημοτικής έκτασης (αγροτικής οδού) Κοινότητας Βουνοπλαγιάς και χορήγηση εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για την σύνταξη του ανωτέρω πρωτοκόλλου.

  •  Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λιάκος Παναγιώτης 

  22.-Ορισμός μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής για την ρύθμιση θεμάτων μη αναφερομένων στον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης-γυμναστηρίων.           

 

Αναρτήθηκε στις 13 Δεκέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα