Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17-03-21

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/05.03.2021(ΦΕΚ Β ́ 895) ΚΥΑ με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»(Β’ 843)» (34η εγκύκλιος), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 17-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 15.00 έως 18.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 14.00, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  •  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

  1.-Αναμόρφωση προυπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

  2.-Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ για εκτέλεση έργων τεχνικού προγράμματος Δήμου Ζίτσας έτους 2021 και τροποποιηση των υπ’ αριθ.  6/2021 και  21/2021 Αποφάσεων κατανομής ΣΑΤΑ.

  3.-Κατανομή δαπανών για τον περιορισμό και την διασπορά του ιού Covid-19, από το υπόλοιπο της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών με την αρ. πρ. 30.520/21-05-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών.

  4.-Έγκριση Ο.Π.Δ. Δήμου Ζίτσας 2021 με τους πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ζίτσας και Νομικών Προσώπων του Δήμου μετά τις  υποχρεωτικές αναμορφώσεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ.46735/23-07-2020 φεκ 3170/01-08-2020 τεύχος β.

  5.-Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

6.-Λήψη απόφασης για μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

    

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράδος Γεώργιος.

  7.-Έγκριση πραγματοποίησης αθλητικής εκδήλωσης "Παρακαλάμιες διαδρομές 2021."

  • Εισηγητής:Πρόεδρος Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Ζίτσας κ. Βότσικας Αλκιβιάδης

  8.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2021 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου, που αφορά  την τροποποίηση Κανονισμού Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας.

  9.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2021 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου, που αφορά την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών του.      

  10.-Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας για το οικ. έτος 2021.

   

  • Εισηγητής:Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας κ. Γρίβας Περικλής

 11.-Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας».

 

Αναρτήθηκε στις 12 Μάρτιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα