Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 27-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ

Ο Πρόεδρος του Δ.Συμβουλίου σας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β'), σε τακτική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 27-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 19.00 έως 22.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 18.00, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  • Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  1.-Γνωμοδότηση περί της ένστασης των κ.κ. Τζιάλλα Ηλία και Τζιάλλα Βασιλείου κατά της υπ’ αριθμ. 67/2021 απόφασης Δ.Σ. Δ. Ζίτσας.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

  2.-Αναμόρφωση προυπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

  3.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2021.

  4.-Kαθορισμός τιμής προσκύρωσης δημοτικού εδαφικού τμήματος εμβαδού 9,03μ2 στο οικόπεδο με Κ.Α. 0102007, αρ.1 του Ο.Τ.4, φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Πιπεράγκα Σπυρίδωνα του Χρήστου, στην Κοινότητα Ελεούσας.

  5.-Kαθορισμός τιμής προσκύρωσης δημοτικού εδαφικού τμήματος εμβαδού 71,71μ2 στο οικόπεδο με Κ.Α. 0102042, αρ.05 του Ο.Τ.26, φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Ράρρα Φωτεινής του Ιωάννη, στην Κοινότητα Ελεούσας.

  6.-Εξέταση αιτήσεως Τσιγγέλη Βασιλικής του Σπυρίδωνα για λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος (καφενείου) Κοινότητας Λοφίσκου Δήμου Ζίτσας και λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση του ακινήτου.

  7.-Εξέταση αιτήσεως HILA MIRANDA του TODΙ για λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος (καφενείου) Κοινότητας Ριζού Δήμου Ζίτσας και λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση του ακινήτου.

  8.-Καταπάτηση δημοτικής οδού στην Κοινότητα Γρανίτσας - διάνοιξη κυρωμένου δρόμου διανομής αγροτεμαχίων και διανομής συνοικισμού Γρανίτσας, έτους 1939 (τμήματος του υπ’ αρ.455 τεμαχίου, χαρακτηρισμένο ως «δρόμος-κοινός».

  9.-Λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση δύο (2) δημοτικών ακινήτων, (καλλιεργήσιμων εκτάσεων), στη θέση «Βάλτος»  Κοινότητας Ασφάκας.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Μπαλάφα Αικατερίνη
  •  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράδος Γεώργιος

 10.-Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Κοινότητα Πετραλώνων.

 11.-Διόρθωση σφάλματος χαρακτηρισμού συνοικισμού Ζόργιανης Χίνκας, ως δασική έκταση

  12.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης, κ. Βότσικας Αλκιβιάδης.

  13.-Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οχήματος του Δήμου στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας” για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

 

Αναρτήθηκε στις 22 Οκτώβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα