Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 05-11-21 (ειδική)

Ο Πρόεδρος του Δημοτκού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 163 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) σε ειδική μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 05-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 18.00 έως 19.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.00, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  • Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  1.-Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2020 του Δήμου Ζίτσας (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης - Διάθεση αποτελεσμάτων - Γενική Εκμετάλλευση-Προσάρτημα).

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα