Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 25-07-22

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος,  επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 25-07-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  •   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  1.-Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με αναγνώριση δικαιώματος φερόμενου ιδιοκτήτη ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Παύλου, εντός της περιγραφόμενης από την υπ’ αριθ. 449/1997 απόφαση «Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων» έκτασης, στην Κοινότητα Γκριμπόβου.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λάμπρου Δημήτριος  

  2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

  3.-Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, του ποσού των 36.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

  4.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ζίτσας και γραμματέα της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄208) για την πρόσληψη ενός/μιας (1) δικηγόρου παρ’ Εφέταις στον Δήμο Ζίτσας.

  5.-Εξέταση αιτήσεως της εταιρείας «Ι.ΛΙΑΚΟΣ–Κ.ΘΑΝΟΣ Ο.Ε.» περί μεταβίβασης μισθωτικών δικαιωμάτων της επί του δημοτικού λατομείου μαρμάρων, έκτασης 32.291,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ζουρλοκώστα», Κοινότητας Κληματιάς, Δ.Ε.Ευρυμενών, Δήμου Ζίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΕΡΕΚΑ Ο.Ε.».

  •   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαδάς Γεώργιος  

  6.-Λήψη κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 21 Ιούλιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα