Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12-09-22

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/31.08.2022 (ΦΕΚ 4604/31.08.2022 τεύχος Β'), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος,  επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 12-09-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

  1.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η) «Φωτοβολταϊκός Σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής 85MW, στη θέση «ΛΟΓΓΟΥΔΑ-ΟΜΟΡΦΑΔΕΣ», Δ.Ε. Πασσαρώνας του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».

  2.-Έγκριση Γ’ Φάσης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»

  3.-Γνωμοδότηση περί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της υπ’ αριθ. 51/2022 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας με θέμα «Διόρθωση σφάλματος ορίων οικισμών Αμπελακίων Βουνοπλαγιάς και Αγ. Ιωάννη Δήμου Ζίτσας».

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λάμπρου Δημήτριος  

  4.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2022.  

  5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

  6.-Κατανομή πίστωσης από ειδικευμένες πιστώσεις  του Δήμου Ζίτσας  (προσκύρωση).

  7.-Λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος (καφενείου) Κοινότητας Ζωοδόχου Δήμου Ζίτσας και λήψη απόφασης για επαναδημοπράτηση του ακινήτου.

  8.-Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων του Δήμου, που δεν έχουν καμία αξία.

  9.-Εξέταση αιτήσεων Περσεφόνης Mπόχλου και Ευάγγελου Γκουρογιάννη για ανταλλαγή τμημάτων οικοπέδων στην Κοινότητα Γρανίτσας Δήμου Ζίτσας και δωρεά οικοπέδου.

 10.-Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής για καταπάτηση Δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αγίου Ιωάννη.

 11.-Συμπλήρωση της 134/2021 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.

 12.-Εξέταση αιτήσεως του «Σκοπευτικού Ομίλου Ζίτσας» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ζωοδόχου.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα. Γεωργούλη Γιαννούλα  

 13.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

 

  •  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής  

 14.-Ορισμός μελών αναφορικά με τη συγκρότηση Επιτροπών Εκτίμησης Ζημιών Ηρτημένης Εσοδείας των αρδευτικών έργων «Αρδευτικό έργο Λίθινου»(Οικ. Σακελλαρικού Κοιν. Ζίτσας) και «Αρδευτικό έργο Μέσου Ρου Καλαμά»(Κοιν. Γκριμπόβου) Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αναρτήθηκε στις 08 Σεπτέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα