Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12-12-22

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022) και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439/02-12-2022 (ΦΕΚ 6135/02-12-2022 τεύχος Β’), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 12-12-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  •   Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 

1.-Το νέο πρόγραμμα LEADER και ορισμός του Δήμου Ζίτσας ως περιοχή παρέμβασης αυτού στο τοπικό πρόγραμμα της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»

  2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 8): ΜΥΗΕ ‘ΜΥΗΣ ΖΙΤΣΑ’, ισχύος 9,63 MW, στον ποταμό Καλαμά, στη θέση «Μελίσσι-νερόμυλος Αχιλλέα-Θεογέφυρο», στην Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».

  3.-Ορισμός εκπροσώπων στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων και Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων περιοχής Δήμου Ζίτσας.

  4.-Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Λάμπρου Δημήτριος  

  5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

  6.-Κατανομή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου.   

  7.-Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

   8.-Καθορισμός τελών ύδρευσης - αποχέτευσης από 01-01-2023.

   9.-Καθορισμός τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2023.

  10.-Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινόχρηστων χώρων από 01-01-2023.

  11.-Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από 01-01-2023.

  12.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ.

  13.-Εξέταση αιτήσεως του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Βοβούσας «Ο ΑΩΟΣ» για παράταση του χρόνου υλοτομίας και απολήψεως ξυλώδους όγκου 250,00 κ.μ. σε δημοτική δασική έκταση Κοινότητας Γκριμπόβου Δήμου Ζίτσας

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής

14.-Λήψη κανονιστικής απόφασης περί προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας  περιπτέρων.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Λαδάς Γεώργιος

  15.-Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου.

Αναρτήθηκε στις 08 Δεκέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα