Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα συνολικού προϋπολογισμού 133.417,91€ με το ΦΠΑ στις 20-12-13

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Νομού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

            Έχοντας υπόψη :

 

Α. Τις διατάξεις:

1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)

4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209.

5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

Β. Την ΥΑ Π1/84/97 (ΦΕΚ 319/97 τεύχος Β'): Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών" (Ε.Π.Π.)

Γ. Το υπ’αρίθμ.7066/25-4-2013 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας και την

  • υπ’αρίθμ. 331/20-5-2013 απάντηση του ΝΠΔΔ του Δήμου καθώς και την
  • υπ’αρίθμ. 115/20-5-2013 απάντηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ’ημου Ζίτσας

Δ. Την υπ’αρίθμ. 317/2013 απόφαση ΔΣ του Δήμου Ζίτσας έγκρισης διενέργειας προμήθειας Τροφίμων-Γάλακτος  για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα

Ε. Την υπ’ αριθ.257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού-αξιολόγησης των προσφορών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(Υπ.Απόφαση 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια των αγαθών όπως περιγράφονται στην μελέτη 3/2013 ¨Προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα¨ συνολικού προϋπολογισμού 133.417,91€ με το ΦΠΑ :

1. Τεχνικές προδιαγραφές

 Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην 3/2013 μελέτη προμήθειας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

 2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.  (Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη.) Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα