Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης- υδραυλικών υλικών συντήρησης & επισκευής σε κτίρια- υδρόμετρα 16-12-13

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων,

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα:

α) Με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93)

β) Την υπ’ αριθμ. 249/2013 Απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού και συγκρότησης  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.

γ)Τους  Κ.Α 25.6662.003, Κ.Α 25.6662.008  Κ.Α 10.6661.002, του   προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014

δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας (αρ. μελέτης  30/2013),

και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ του ΔΗΜΟΥ»

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  100.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23%.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών μέχρι ποσότητα 20% με αντίστοιχη μείωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προϋπολογισμού της προμήθειας ή να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών μέχρι ποσότητα 15 % με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα προαίρεσης), μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται από (80.000 – 115.000,00 € με το ΦΠΑ).

 

H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 €,  ίσο προς 5% του προϋπολογισμού  με το  Φ.Π.Α. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα

 2.  Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445 στις 16 Δεκεμβρίου  2013 ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ  (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διακήρυξης:

- Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και πληρούν οπωσδήποτε τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

- Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά),που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ίδια παρουσία ή εκπρόσωπό τους ή καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

4. Για την παραλαβή των τευχών της παρούσας διακήρυξης απαραίτητη είναι η  κατάθεση του διπλότυπου είσπραξης ποσού των  10,00 € από το ταμείο του Δήμου στον Κ.Α 1699.03 σύμφωνα με την απόφαση 249/2013 της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για έξοδα αναπαραγωγής.

 

5. Για την σχετική Αναλυτική διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων καθώς και για τυχόν διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών  του Δήμου, υπεύθυνη κ.Σταύρου Αγγελική τηλ.  2653360000 εσωτ.208 fax. 2651062794

 

 

                                                                                         Ο Δήμαρχος

 

                                                                                                            Δημήτριος Ρογκότης

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα