Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 14-12-20 (δια περιφοράς)

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3852/10, όπως ισχύει, ύστερα από τη δημοσίευση του Ν.4555/2018 και κατόπιν της έκδοσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύνος Β') με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020», της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ·22414/07·12.2020(25η εγκύκλιος) καθώς και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 (24° εγκύκλιος )ττου αφορούν «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. ενκ.426/77233/13.11.2020. εγκ.427/77440/13.11.2020», σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την 14η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

« Έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ζίτσας 2020-2023»

Αναρτήθηκε στις 10 Δεκέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα