Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζίτσας προσκαλεί τα μέλη της 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 και λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ισχύουν σήμερα, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την Πέιιπτη, 22-04-2021 και ώρα 18:00 ιι.μ. για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων-απόψεων επί του θέματος που ακολουθεί:

Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ζίτσας

Οι προτάσεις κάθε μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης, επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email, από τον προσωπικό τους λογαριασμό, στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdrosos@zitsa.gov.Rr, vpantazi@zitsa.gov.gr έως και uia ώρα ιιετά από την καθοριζόιιενη ώρα της συνεδρίασης ήτοι έως 19.00u.ii. ή ίΐε έννραφο το οποίο θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήίίου Ζίτσας. έως την 22.04.2021 ώρα:15.00μ.μ.. Όσα μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό (email), θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις-απόψεις, έως και αία ώρα από την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης, από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικοινωνίας 6947819539- Λιάκος Παναγιώτης).

Μετά το πέρας της μίας ώρας από την καθοριζόμενη ώρα της συνεδρίασης, καμία αποστολή email ή sms δεν θα ληφθεί υπόψη, όπως επίσης δεν θα ληφθεί υπόφη καμία προφορική ψήφος.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας-συμμετοχής στην δια περιφοράς συνεδρίαση, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ., με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Αναρτήθηκε στις 13 Απρίλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα