Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-10-21

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π. μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί :

  1.-Έγκριση της επικαιροποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Ζίτσας

  2.-Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εμβαδού 84,50τ.μ. περίπου, επί της Κεντρικής πλατείας Κοινότητας Βουνοπλαγιάς, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κας Τσώλη Αρετής του Κων/νου.

 

 Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που επιβάλουν την λήψη των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Αναρτήθηκε στις 27 Οκτώβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα