Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ε.Π.Ζ. στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 04-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.,

   Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022), σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ε.Π.Ζ. στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 04-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 28.800 σε 48.400 ορνίθια κρεατοπαραγωγής (194 Ι.Ζ.), στην Κοινότητα Πρωτόπαππα, Δ.Ε. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», φορέας πραγματοποίησης του οποίου είναι η «ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Α. – ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Γ. Ο.Ε.» 

  2.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Λατομείο μαρμάρων στη θέση «Κούτελος», στην Κοινότητα Κληματιάς, Δ.Ε. Ευρυμενών, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, φορέας πραγματοποίησης του οποίου είναι η εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΤΖΙΜΑ-ΧΑΡ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε.»

  3.-Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθμ. 1433 αγροτεμάχιο διανομής αγροτεμάχιων Πολυλόφου, έτους 1935, στην Κ. Πολυλόφου, επί αγροτικής οδού, φερόμενου ιδιοκτήτη ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΗ Ο.Ε. 

  4.-Εξέταση αιτήσεως κ. Σταβέλη Αναστάσιου του Δημητρίου , για παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας.

  5.-Ανάκληση της υπ’ αριθ. 37/2022 Απόφασης που αφορά την «Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ροδοτοπίου, διαμέσου κοινοτικού αδιαμόρφωτου δρόμου, επί δημοτικής εξωαστικής οδού, φερόμενης ιδιοκτήτριας «ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΕΚΑΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

 6.-Εξέταση αιτήσεως της φερόμενης ιδιοκτήτριας «ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΕΚΑΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για την έγκριση εισόδου – εξόδου στο με αριθμό 270

 

 

αγροτεμάχιο διανομής Ροδοτοπίου 1929, διαμέσου κοινοτικού αδιαμόρφωτου δρόμου, επί δημοτικής εξωαστικής οδού, για ανέγερση κέντρου αποθήκευσης και διανομής.

Αναρτήθηκε στις 30 Σεπτέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα