Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις Ανάγκες του Έργου WINCOME»

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφορών, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για τις Ανάγκες του Έργου WINCOME»στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “WINCOME” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBC “ Greece – Albania 2014-2020”

Αναρτήθηκε στις 29 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Πράξη: «Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύττει ότι την 13η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ζίτσας, θα διεξαχθεί με Ανοιχτή Ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς». Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αναρτήθηκε στις 26 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «Καθαίρεση Στέγης και Προσθήκη Ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας»

 «Καθαίρεση Στέγης και Προσθήκη Ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας»   Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Καθαίρεση Στέγης και Προσθήκη Ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας». Το έργο με τίτλο: «Καθαίρεση Στέγης και Προσθήκη Ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 474.591,92€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και...

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ». Εκτιμώμενης αξίας  37.251.72 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25/06/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 30/06/2020. Για την παραλαβή του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς...

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Συντήρηση Γηπέδων Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την “Συντήρηση Γηπέδων Δήμου Ζίτσας”, με CPV 77320000-9 (Συντήρηση αθλητικών γηπέδων), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ομοειδή Τεχνική Μελέτη 1/02.01.2020 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των συγκεκριμ...

Αναρτήθηκε στις 12 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης για το έργο “CLLD-CulTour

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Albania 2014-2020» προϋπολογισμού 155.585,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 125.471,77 € – ΦΠΑ: 30.113,23 €), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψ...

Αναρτήθηκε στις 11 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Εξωτερικός εμπειρογνώμονας για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση του Έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Εξωτερικός εμπειρογνώμονας για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση του Έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» με ακρωνύμιο «AgriFarm», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives » με ακρωνύμιο «AgriFarm» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος InterregV-A “Greece-Italy 2014-2020”

Αναρτήθηκε στις 05 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Έργο: «Ανάπλαση Κ.Χ. Εισόδου Τ.Κ. Πετσαλίου»

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση Κ.Χ. Εισόδου Τ.Κ. Πετσαλίου», με προϋπολογισμό 141.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Αναρτήθηκε στις 02 Ιούνιος 2020 Περισσότερα »
Έργο: "Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας"

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

Αναρτήθηκε στις 25 Μάιος 2020 Περισσότερα »
Έργο: Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου εκθετηρίου κρασιού και αγροτικών προϊόντων με συνοδό εξοπλισμό

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “WINCOME” (Πακέτο Εργασίας 5/ Παραδοτέο 5.1.1) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBC “Greece – Albania 2014-2020”, ως ακολούθως:Τμήμα Α: Προκατασκευασμένος ΟικίσκοςΤμήμα Β: Ηλε...

Αναρτήθηκε στις 20 Μάιος 2020 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

23,98° Υγρασία: 53% Άνεμος: 3,09 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα