Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

 

Η χορήγηση της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας προβλέπεται από το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου, και χορηγείται εφόσον αποδεικνύεται επαρκώς η πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο.

Δικαιολογητικά για την χορήγησή της:

1.Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. αρχική δήλωση φορολογικού εισοδήματος Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους, τελευταίος λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή λογαριασμός ύδρευσης), από τον οποίο να προκύπτει πραγματική εγκατάσταση.

Σε περίπτωση που από τα παραπάνω έγγραφα δεν δύναται αιτιολογημένα να αποδειχθεί η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ενδεικτικά: μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα)

Σημειώσεις:

1. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

2.Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

Για την χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση, απαιτείται η απόδειξη διετούς μόνιμης κατοικίας (άρθρα 7 και 8  ΠΔ 497/1991 και το άρθρο 13 του Ν. 3242/2004).

Αναρτήθηκε στις 09 Φεβρουάριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα