Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς, Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 98/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας (ΑΔΑ: 6KI3ΩΡΓ-ΤΘΥ), έχει αποφασιστεί η «Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς, Δήμου Ζίτσας» και με την υπ’ αριθμ. 57/2018 απόφαση Δ.Σ. Δ. Ζίτσας (ΑΔΑ Ω6ΟΔΩΡΓ-1Ρ4) παραλήφθηκε η μελέτη «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αμπελακίων Δήμου Ζίτσας», που αφορούσε την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την με Α.Π. 39608/14-09-2011 (ΦΕΚ2200Β’/30-09-2011) απόφαση του ΥΠΕΚΑ «έγκριση τεχνικών προδιαγραφών … για την εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011».

Έχοντας υπόψη το αρθ. 35  §1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) αναρτάται:

  1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Ελεούσας (Λ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, Δήμου Ζίτσας)
  2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας (www.zitsa.gov.gr)
  3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Βουνοπλαγιάς

Τοπογραφικό διάγραμμα  του οικισμού Αμπελακίων Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς  στο οποίο φαίνονται τα προς κύρωση τμήματα του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση στοιχείων στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα), για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, τη συμπλήρωση ελλείψεων ή ενστάσεων επί της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον Τοπικό Τύπο.

Αναρτήθηκε στις 02 Απρίλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα