Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Kαλλιεργήσιμης έκτασης) στην Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(Kαλλιεργήσιμης έκτασης) στην Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :

 

 

 Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της  καλλιεργήσιμης έκτασης, (με αρ. τεμαχίου 195 Διανομής του έτους 1930 Μεγάλου Γαρδικίου), πρώην σχολικός κλήρος, ATAK: 01019385427, που βρίσκεται στη θέση «Φτέρη- Ζυγός» της Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου, Εμβαδού 27.295 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: χίλια εκατόν σαράντα έξι ευρώ [ 1.146,00 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  27 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ., (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών συμμετοχής,) έως 11.00 π.μ., (ώρα λήξης του χρόνου πλειοδοσίας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι της Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου (Δ.Ε. Πασσαρώνος) του Δήμου Ζίτσας.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν  δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 3 του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετέχει σ’ αυτή οποιοσδήποτεστις 10  του μηνός Ιανουαρίου του έτους  2019  ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν καταθέσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, δηλαδή ποσό : εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (114,60 €), ήτοι 1.146 € ετήσιο μίσθωμα Χ 10% = 114,60 € .

 

Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει:

- Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότης μόνιμος κάτοικος του Δήμου

  Ζίτσας, (για την α’& β’ δημοπρασία)

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. 

Ο εγγυητής θα πρέπει να καταθέσει:

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. 

Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των τελών που βαρύνουν το αγρόκτημα δηλ. πάγια και αρδευτικά τέλη προς Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας-Λαψίστας κ.λ.π.

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα