Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Kαλλιεργήσιμης έκτασης) ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αρ.364 αγροτεμαχίου, (καλλιεργήσιμης έκτασης – κληροδοτήματος) εμβαδού 8.366 τ.μ. και ΑΤΑΚ: 01072795679, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Γρίμος» της Δ.Κ. Ελεούσας  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς δύο χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά [2.108,30 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

 

Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας, (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  22 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 π.μ., (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών συμμετοχής,) έως 12.00 π.μ., (ώρα λήξης του χρόνου πλειοδοσίας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι της Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας.

- Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν      δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 29 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

- Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετέχει    σ’ αυτή οποιοσδήποτεστις 05 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν καταθέσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, δηλαδή ποσό : διακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (210,90€) , ήτοι 2.108,30 € ετησίως Χ 10% = 210,90€ .

Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει:

- Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότης μόνιμος κάτοικος του Δήμου

  Ζίτσας, (για την α’& β’ δημοπρασία)

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. 

Ο εγγυητής θα πρέπει να καταθέσει:

- Δημοτική ενημερότητα από Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Ζίτσας,

- Φορολογική ενημερότητα,

- Αντίγραφο Δ.Α.Τ. 

Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των τελών που βαρύνουν τα αγροκτήματα δηλ. πάγια και αρδευτικά τέλη προς Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας-Λαψίστας κ.λ.π. καθ’ ότι πρόκειται για αρδευόμενη έκταση.

Αναρτήθηκε στις 13 Μάιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα