Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πλήρωση δύο (2) Θέσεων Ειδικών Συνεργατών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007
3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ζίτσας (ΦΕΚ 5249/τ. Β΄/23-11-2018 και 498/Β΄/20-2-2019)
Γνωστοποιεί
Την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συνεργατών του Δημάρχου Ζίτσας, οι οποίοι θα
απασχολούνται στην Ελεούσα, έδρα του Δήμου Ζίτσας, παρέχοντας υπηρεσίες σε
εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένα:
Α. μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για θέματα τεχνικών έργων με αντικείμενο την
παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και
προτάσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της
παρούσα πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον
Δήμαρχο
Β. μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών
με αντικείμενο την εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων και
διοικητικών πρακτικών στην οργάνωση και διοίκηση του Δήμου και των νομικών του
προσώπων τόσο σε λειτουργικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, σύνταξη μελετών
ερευνητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, συντονισμό της τεκμηρίωσης και
υποβολής προτάσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα και τεκμηρίωσης και
διατύπωσης προτάσεων για την εξοικονόμηση πόρων και την αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και κάθε άλλη
σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο
καλώντας τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1. να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται στην παρ.3
του άρθρου 163 του Ν.3584/07 (άρθρα 11 – 17), δηλαδή:
1) Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 Ν. 3584/2007)
2) Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν.
3584/2007)
3) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν. 3584/2007)
4) Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική
αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση
(άρθρο 17 Ν. 3584/2007).
5) Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση
(άρθρο 14 Ν. 3584/2007).
2.α. Για τη θέση ειδικού συνεργάτη σε θέματα τεχνικών έργων απαιτείται:
- πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο
πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
- Γνώση χρήσης Η/Υ.
-Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
-Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή/και επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στα
κάτωθι αντικείμενα: i)Σύνταξη τοπογραφικών και υδραυλικών μελετών, παρακολούθηση
τεχνικών έργων, ii)Ωρίμανση μελετών για υποβολή σε προγράμματα και διαχειριστικές αρχές
iii)Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ κ.λπ. iv)Σύνταξη τεχνικών δελτίων
β. Για τη θέση ειδικού συνεργάτη σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων απαιτείται:
- Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
- Γνώση χρήσης Η/Υ.
-Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
-Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή/και επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στα
κάτωθι αντικείμενα σύνταξη μελετών οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, συντονισμό
της τεκμηρίωσης και υποβολής προτάσεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα και
τεκμηρίωσης και διατύπωσης προτάσεων για την εξοικονόμηση πόρων και την αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
-Άδεια λογιστή Α΄ τάξης
-Θα προτιμηθεί σχετική εμπειρία σε ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθμού
Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ.
Πασσαρώνος 1 – Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ζίτσας υπόψη κ. Τσάγγα
(τηλ. επικοινωνίας: 26533- 60053) μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την
παρούσα δημοσίευση της προκήρυξης στον Τοπικό Τύπο, αίτηση, συνοδευόμενη από τα
κατωτέρω δικαιολογητικά:
1) Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,
2) Φωτοτυπία τίτλων σπουδών,
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους
θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του
Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων
διορισμού,
4) Βιογραφικό σημείωμα,
5) Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις που καθορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. Για τους
Διπλωματούχους Μηχανικούς απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για
την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του νόμου
Ν.3584/2007).
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος .

Αναρτήθηκε στις 10 Σεπτέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα