Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσληψη τριών ατόμων με ειδικότητα ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός (1) μηνός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007
  2. το άρθρο εικοστό τέταρτο της π.ν.π. ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19., όπως αυτό συμπληρώθηκε από από την περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α'
  3. το άρθρο τριακοστό έκτο παρ.4 της Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/01.05.2020 τεύχος A’)
  4. Την υπ’ αρίθμ. 198/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας  περί πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Ζίτσας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού (ΑΔΑ ΨΛΧ6ΩΡΓ-4ΤΥ)
  5. Το αρ. πρωτ. 60/29-05-2020 έγγραφο αίτημα της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για διάθεση προσωπικού καθαριότητας για το δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Ζίτσας, για το παράρτημα νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννη που λειτουργεί στη δομή προσφύγων στην Παιδόπολη «Αγία Ελένη» και το 1ο δημοτικό σχολείο -2ο νηπιαγωγείο Ελεούσας
  6. Την αρ. πρωτ. 7003/01-06-2020 βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ότι θα προσλάβουμε τρία άτομα με ειδικότητα ΥΕ προσωπικού Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός (1) μήνα, προς κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναïού, έκαστο των οποίων θα απασχοληθεί στις κάτωθι δομές της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας:

  1. δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Ζίτσας
  2. παράρτημα νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννη που λειτουργεί στη δομή προσφύγων στην Παιδόπολη «Αγία Ελένη»
  3. το 1ο δημοτικό σχολείο  και 2ο νηπιαγωγείο Ελεούσας

Το προσωπικό που θα προσληφθεί κατόπιν διακοπής λειτουργίας των ανωτέρω δομών για τις θερινές διακοπές θα απασχοληθεί για το λοιπό διάστημα που ορίζεται στη σύμβαση εργασίας τους σε δομές του Δήμου Ζίτσας.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) και πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ζίτσας (Δ/νση: Λ. Πασσαρώνος1, τηλ: 26533-60053) και αρμόδιος  για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Τσάγγας Κων/νος. Οι ενδιαφερόμενοι, λόγω επείγουσας ανάγκης ανάληψης καθηκόντων την 08/06/2020, θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών ημερών έπειτα από την ανάρτησή της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ήτοι έως 05/06/2020 και μέχρι ώρα  14:00. Η σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση θα διατίθεται στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Ελεούσας), στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.zitsa.gov.gr .

 

Αναρτήθηκε στις 02 Ιούνιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα