Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Αιτήσεις από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Αιτήσεις από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)

Το Κέντρο Κοινότητας του ΔήμουΖίτσας σας ενημερώνει ότιμε ανακοίνωσή του το ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο/η για  την υποβολή αιτήσεων προς πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βιου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος), με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

 

 

Ειδικά για τις κατηγορίες των εμπειροτεχνών: κωδ. 11 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ, κωδ. 13 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΙΙ, κωδ. 29 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, κωδ. 30 - ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, κωδ. 31- ΚΗΡΟΠΟΛΑΣΤΙΚΗΣ, κωδ. 44- ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, κωδ.48- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ Ι, κωδ.49- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΙΙ, κωδ. 55- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, κωδ.67- ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ και κωδ.68- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (Παράγραφος 6.3 της πρόσκλησης).

Όπου δεν είναι εφικτή η προσκόμιση των αποδεικτικών για την τεκμηρίωση της ελάχιστης απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας των τριών (3) ετών, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και αναλυτικά οι σχετικές με την δηλωθείσα ειδικότητα εργασίες που έχουν εκτελέσει. Επίσης πρέπει να αποστέλλουν portfolio με ενδεικτικό υλικό που θα αποδεικνύει την προαπαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία (πχ αριθμός ISBN βιβλίου, πρόσκληση/πρόγραμμα εικαστικής έκθεσης, δείγμα εργασιών, κτλ).

Αναρτήθηκε στις 23 Ιούνιος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα