Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΙΓΛΑ» ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αρ. 127 αγροτεμαχίου διανομής Κάτω Λαψίστας, (χερσολείβαδο κοινό), εμβαδού 7.150τ.μ. περίπου στη θέση «ΒΙΓΛΑ» Κοινότητας Κάτω Λαψίστας, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου δόμησης και δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  23-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Ώρα έναρξης προσφορών η 11:00π.μ.

Ώρα υποβολής-ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής : από 10:00π.μ. ως 10.:30 π.μ.

Αν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 30-09-2020 με τις ίδιες προϋποθέσεις, ενώπιον της ίδιας επιτροπής.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι όσοι προσκομίσουν: α] Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή βεβαίωση του Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ για παρακατάθεση σ’ αυτό ποσού 200,00 € ως Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Επίσης ο συμμετέχων στη δημοπρασία και ο εγγυητής του θα πρέπει να καταθέσουν:

Για φυσικά πρόσωπα:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας

3. Φορολογική Ενημερότητα

Για νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά :

1. τα δικαιολογητικά σύστασή τους, καθώς και

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας

3. Φορολογική ενημερότητα, για την εταιρεία, καθώς και απόφαση Δ.Σ. για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και ορισμό–εξουσιοδότηση μέλους του Δ.Σ., για την υπογραφή των πρακτικών δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λεωφ. Πασσαρώνος 1 στην Ελεούσα,  Τηλέφωνο 26533-60013,  FAX : 26510-62794.

                                                    

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                               

 

                                               ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤAX. Δ/ΝΣΗ: Λ.Πασσαρώνος 1, Ελεούσα

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 45445

Πληροφ.: Ε. Πανταζή 

TΗΛ: 2653360013, FAX.: 2651062794

email.:vpantazi@zitsa.gov.gr

 

 

 

                      Ελεούσα, 14/09/2020

                      Αριθμ. Πρωτ.:13208

 

                   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΙΓΛΑ» KOINOTHTAΣ ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

 

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη:

1)  Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

2)  Το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06)

3)  Το Ν. 3852/2010 και το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τεύχος Α’ 133/19.07.2018)

4)  τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 για μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

     π.δ. 34/1995

5) Τις υπ’ αρ. 85/2020 και 115/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: « Έγκριση ή μη εκμίσθωσης  

     δημοτικής έκτασης επτά (7) περίπου στρεμμάτων στην Κοινότητα Κ. Λαψίστας Δήμου

     Ζίτσας».

6) Την υπ’ αριθ. 366/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν

     οι όροι της δημοπρασίας,

7) την υπ’ αρ. 39208/20-06-1960 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων,

8) τις διατάξεις του  Π.Δ./τος 06/17-10-1978 ( ΦΕΚ 538/Δ/1978 και Π.Δ. 24/31-05-1985

    (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

9) το άρθρο 3 του Ν.1512/85 (ΦΕΚ 4Α/11.01.85)-«Καθορισμός χρήσεων παραχωρούμενων

    δημόσιων εκτάσεων»,

10)  το ΦΕΚ 812/Δ/ 1986 περί «καθορισμού ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης

     στους οικισμούς Κουτσελιό, Γορίτσα Κουτσελιού, Κάτω Λαψίστα, Δαφνούλα, Κυπαρίσσια Μουζακαίων, Δροσοχώρι και Νήσο, Νομού Ιωαννίνων,

11) ότι για την παραχώρηση ή μίσθωση δημοτικών εκτάσεων έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του  

      Ν.1512/85 (ΦΕΚ 4Α/11-1-85)-Καθορισμός χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων

      εκτάσεων,

12) ότι για την δημοτική ενότητα Πασσαρώνας δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., ενώ η ευρύτερη περιοχή νότια του οικισμού Κάτω Λαψίστας, όπου εντοπίζεται η έκταση, δεν εντάσσεται σε κάποια περιοχή ειδικής προστασίας και ελέγχου και περιορισμού δόμησης, ενώ υπάγεται στους γενικούς περιορισμούς που τίθενται και έχουν ως βάση αναφοράς τις διατάξεις της «εκτός σχεδίου δόμησης» Π.Δ. 06/17-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και Π.Δ. 24/31-05-1985 (ΦΕΚ270/Δ/1985), όπως τροποποιούνται και ισχύουν,

13) τα στοιχεία του φακέλου (εισήγηση Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Πολεοδομίας και περιβάλλοντος δήμου Ζίτσας, τοπογραφικά αποσπάσματα κ.λ.π.)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 7.150τ.μ. περίπου, (τμήματος του υπ’ αρ. 127 αγροτεμαχίου διανομής Κάτω Λαψίστας, χαρακτηρισμένο ως «χερσολείβαδο κοινόν»), σύμφωνα με τους πίνακες διανομής αγροτεμαχίων οικισμού ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ έτους 1933 και τους κτηματολογικούς πίνακες  που τη συνοδεύουν), το οποίο διατηρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει:

α) ότι ο ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε για την κατάσταση του υπό εκμίσθωση ακινήτου και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και

β) ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία, πρέπει να παρουσιάσει :

α] Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθηκών του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή βεβαίωση του Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ για παρακατάθεση σ’ αυτό ποσού 200,00 € ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,

β] αξιόχρεο εγγυητή και

γ] να προσκομίσει πρόσφατες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά περί μη οφειλής, ως κάτωθι (ο συμμετέχων και ο εγγυητής του ) :  

Για φυσικά πρόσωπα:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας

3. Φορολογική Ενημερότητα

για νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. τα δικαιολογητικά σύστασή τους, καθώς και

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας

3. Φορολογική ενημερότητα, για την εταιρεία, καθώς και απόφαση Δ.Σ. για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και ορισμό–εξουσιοδότηση μέλους του Δ.Σ., για την υπογραφή των πρακτικών δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.

 

1) Περιγραφή του ακινήτου

Δημοτικό ακίνητο, με ΑΤΑΚ: 01019390947, εμβαδό 7.150τ.μ. περίπου, (τμήμα του υπ’ αρ. 127 αγροτεμαχίου διανομής Κάτω Λαψίστας, χαρακτηρισμένο ως «χερσολείβαδο κοινόν») σύμφωνα με τους πίνακες διανομής αγροτεμαχίων οικισμού ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ έτους 1933 και τους κτηματολογικούς πίνακες  που τη συνοδεύουν), το οποίο έχει παραχωρηθεί με την αριθμ. 39208/20-06-1960 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων στην πρώην Κοινότητα Κάτω Λαψίστας και η οποία έκταση διατηρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της. Βρίσκεται εκτός σχεδίου οικισμού Κάτω Λαψίστας Δήμου Ζίτσας και δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρα, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

 

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 23-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Ώρα έναρξης προσφορών η 11:00π.μ.

Ώρα υποβολής-ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής : από 10:00π.μ. ως 10.:30 π.μ.

Αν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 30-09-2020 με τις ίδιες προϋποθέσεις, ενώπιον της ίδιας επιτροπής.

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς για τη μίσθωση του δημοτικού ακινήτου, ορίζεται το ποσό των διακοσίων ευρώ ( 200,00 €) ετησίως και θα ισχύει για το πρώτο μισθωτικό έτος χωρίς δυνατότητα αρνητικής αναπροσαρμογής του μισθώματος, στο διηνεκές, (με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή).

 

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και μέχρι την οριστική λύση της σύμβασης.

 

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης-μισθωτής δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Ζίτσας ή δεν έλαβε τις σχετικές αδειοδοτήσεις.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.

 

7) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, (ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής), να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

 

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται στα δέκα  [10 έτη] από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το νόμο που αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και υπογράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4242/2014/28-02-2014.

Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 75% της θετικής μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

 

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το ετήσιο μίσθωμα, μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους από τον μισθωτή, την τελευταία εργάσιμη εκάστου εξαμήνου, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή, στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας, ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ζίτσας, που θα δοθεί στον μισθωτή, αφού και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν αυτό, ως εύλογο, νόμιμο και δίκαιο και απόλυτα ανταποκρινόμενο στην μισθωτική αξία του ακινήτου.

 

10) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς γίνεται δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν καταθέσει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, δηλ. ποσό 200,00 € [ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 200,00€/έτος Χ10 έτηΧ10%  = 200,00 € ]

Η Εγγύηση αυτή πρέπει να αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση «Καλής εκτέλεσης» του αυτού Ταμείου, ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος και για την τριετία.

Το ποσό αυτό θα παραμείνει κατατεθειμένο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Δεν θα συμψηφίζεται με τυχόν καθυστερούμενα ενοίκια και θα επιστραφεί ατόκως στον μισθωτή, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης σύμφωνα με το Νόμο κατά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης και της εκπλήρωσης όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από την μίσθωση.

Στην περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ζίτσας αυτεπάγγελτα.

 

11) Υποχρεώσεις μισθωτή

- Ο Μισθωτής υποχρεούται να λάβει ο ίδιος τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις-βεβαιώσεις από πλευράς θεσμοθετημένων χρήσεων πολεοδομικού σχεδιασμού,  που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική δραστηριότητα που πρόκειται να εξασκήσει στο μίσθιο.

- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

- Είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση από κάθε άποψη και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Δήμου Ζίτσας.

- Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση, με επιμέλεια και δαπάνες του μισθωτού.

- Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για δημοτικά τέλη κάθε μορφής καθώς και οι δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του ακινήτου ή για τυχόν επισκευές/βελτιώσεις ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες. Εντός μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού, ο μισθωτής οφείλει να προβεί στην μεταβολή των στοιχείων των λογαριασμών στο όνομά του, π.χ. ύδρευσης.

 

12) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται κατά τη λήξη της μίσθωσης και χωρίς άλλη ειδοποίηση, να παραδώσει το μίσθιο αμέσως και απροφασίστως με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση.

Οφείλει δε να το παραδώσει όπως το παρέλαβε χωρίς τυχόν «ξένα υλικά» από την άσκηση της δραστηριότητάς του. Εφ’ όσον υπάρχουν «ξένα υλικά» θα θεωρείται παράταση του συμφωνητικού εκμίσθωσης και για όσο χρόνο υπάρχουν θα οφείλονται τα αντίστοιχα μισθώματα. 

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δήμου.

Yπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Ο σχετικός όρος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στη διακήρυξη και στη σύμβαση. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης.

Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού όπως και η τυχόν αναμίσθωση ή η παράτασης της μίσθωσης, θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και αυτού του όρκου.

Ο εκμισθωτής επιφυλάσσεται να δώσει στον μισθωτή δικαίωμα ολικής ή μερικής υπομισθώσεως του μισθίου ή οποιασδήποτε παραχώρησης της χρήσης του ή αλλαγής της χρήσης του, με αντάλλαγμα ή χωρίς. Σε περίπτωση που ήθελε εγκριθεί η υπομίσθωση, ο μισθωτής μετά του εγγυητή του δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στον Δήμο Ζίτσας με την διακήρυξη της δημοπρασίας και την υπογραφή του αρχικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στον Δήμο Ζίτσας τη σύνταξη του συμβολαίου της υπομίσθωσης υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφο αυτού, μαζί με το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων της μίσθωσης στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 34/1995, μετά τριετίας από τη σύναψη της μίσθωσης, η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε εταιρία προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης, που θα συσταθεί με ελάχιστη συμμετοχή και του μισθωτή κατά ποσοστό 35%. Έναντι του εκμισθωτή ευθύνονται εις ολόκληρον και ο μισθωτής και η εταιρία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου.

 

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

Τυχόν μη έγκαιρη άσκηση εκ μέρους του εκμισθωτή των δικαιωμάτων του ή κάποιου από αυτά, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως σιωπηρά παραίτηση από αυτά, αφού ο εκμισθωτής δικαιούται να τα ασκεί, οποτεδήποτε, είτε ομαδικά, είτε ατομικά.

Ο δήμος δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε επιθεώρηση του μισθίου, προς έλεγχο της καταστάσεως, να υποδεικνύει τυχόν εργασίες συντήρησης που απαιτούνται από την χρήση, από τον μισθωτή και πάντοτε με δαπάνες του μισθωτού. Ο έλεγχος θα γίνεται με τρόπο που δεν θα προσβάλλεται ο μισθωτής και δεν θα θίγεται η ομαλή λειτουργία της ασκούμενης στο μίσθιο δραστηριότητας.

 

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα) και στο κατάστημα της Κοινότητας Κάτω Λαψίστας. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.          

                      

                                     16) Επανάληψη της δημοπρασίας

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

 

 

 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία, (στην περίπτωση μη εμφάνισης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης).

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

 

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για την δημοπρασία  παρέχονται από την υπάλληλο του Δήμου κα Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λεωφ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα,  Τηλέφωνο 26533-60013,  FAX : 26510-62794.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Αναρτήθηκε στις 14 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα