Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ (ισόγειου καταστήματος, Ξενώνα πάνω από το ισόγειο & βοηθητικούς χώρους) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου, που αποτελείται: από ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος-Καφενείο, εμβαδού 393,87τ.μ., από υπόγειο-βοηθητικούς χώρους εμβαδού 155,15τ.μ. και από υπερκείμενο του ισογείου ξενώνα δέκα (10) δωματίων, εμβαδού 359,58τ.μ. που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζίτσας, Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (981,29 €) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [ 6] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Στο ακίνητο περιλαμβάνεται εξοπλισμός, ο οποίος εμφανίζεται στο συνημμένο παράρτημα.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή.

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται: από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ..

 Ώρα έναρξης των προσφορών η 11.00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Για να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας

2. Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

3. Εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, αξίας 1.177,55 € .

4. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

5. Υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει ότι, ο εγγυητής τον οποίο υπέδειξε με την υποβολή της αίτησης-προσφοράς του ο τελευταίος πλειοδότης, αποδέχεται την ιδιότητά του ως «εγγυητή», συμπληρωμένη επαρκώς, ώστε να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία του εγγυητή και υπέρ ποίου εγγυάται.

για νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. το καταστατικό σύστασή τους,

2. Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας

3. Φορολογική ενημερότητα, τόσο για την εταιρεία όσο και για τους διοικούντες αυτής (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.).

4. Πρακτικό ορισμού του εκπροσώπου του νομικού προσώπου : α) για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, β) για να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης και τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής και γ) για να διαχειρίζεται κάθε θέμα με τη λειτουργία του μισθίου.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τις υπαλλήλους του Δήμου κα Ζιάκα Σοφία και κα Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λεωφ. Πασσαρώνος 1 στην Ελεούσα,  Τηλέφωνα: 2653360022, 2653360013,  FAX : 26510-62794, email: sziaka@zitsa.gov.gr, vpantazi@zitsa.gov.gr.

                                    

Αναρτήθηκε στις 14 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα